ŠTEFAN KISS

Obsah

· Úvodná stránka

Súkromie a záľuby:

· O MNE A MOJEJ RODINE
· HUDBA
· TEXTY PIESNÍ (22)
· POČÍTAČE (19)
· HRY PRE NEVIDIACICH (6)
· NAŠA ALOE (3)
· PRÍBEHY ZO ŽIVOTA (9)
· ČO O MNE NAPÍSALI INÍ (12)
· KONTAKT

Práca:

· AUDIOARCHÍV
· DIELA (11)
· KÁZNE (60)
· ZAMYSLENIA (110)
· PRÁCE (19)

Spolu 216 článkov a 25 súborov na prevzatie

Súkromné kanály:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Kanály Kissoft:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Rastisoft

Vstúpte do podstránky, ktorú pod značkou Rastisoftslabs spravuje môj syn Rastislav.

Iné jazyky:

· ENGLISH
GERMAN
ITALIAN

O dnešnom dni

Dnes je nedeľa, 19. septembra 2021 09:50

Meniny má:
na Slovensku - Konštantín
v Čechách - Zita
vo Fínsku - Reija
vo Francúzsku - Emilie
v Maďarsku - Vilhelmina
v Nemecku - Wilhelmine Theodor Igor Albert Bertold Januarius
v Poľsku - Januarego Konstancji
v Španielsku - Nilo
vo Švédsku - Frederika Carita
v Taliansku - Gennaro

Myšlienka dňa

Treba sa smiať skôr, ako budete šťastní, pretože by sa vám mohlo stať, že zomriete a nezasmejete sa.

Posledné články z rubriky

Čo napísali iní
·   Sme šťastní - stále viac[ 5749 čitateľov ]
·   Štvorročného Rastíka zachránili pred slepotou[ 4484 čitateľov ]
·   Rastíkovi hrozila slepota - Otec nevidí, synovi zachránili pražskí lekári zrak v[ 5004 čitateľov ]

Kto je práve tu?

Momentálne je 16 návštevníkov

VyhľadávaniePokročilé vyhľadávanie

Ospravedlnenie z viery


Autor: admin - Nedea, 08.05. 2011 - 09:00:00
Rímskym 3,9-31 (voľne naväzuje na kázeň "Hriech zasahuje každého")

„Čo teda? Máme nejakú prednosť? Vôbec nemáme! Veď práve sme obvinili Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha; všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými, nieto, kto by činil dobré, nieto ani jedného. Ich hrdlo je hrob otvorený, klamali jazykmi, hadí jed majú pod perami, ústa plné kliatby a horkosti, nohy rýchle prelievať krv, skaza a bieda je v ich stopách, cestu pokoja nepoznali; nieto bázne Božej pred ich očami. Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všetky ústa zapchali a celý svet bol vinný pred Bohom, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu. Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo niet rozdielu: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým, v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Kde je teda chvastanie? Je vylúčené! Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. Alebo či je Boh len Bohom Židov? A či nie aj pohanov? Áno, aj pohanov, lebo veď jeden je Boh, ktorý obrezaného ospravedlní z viery a neobrezaného skrze vieru. Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie! Ale platnosť zákona potvrdzujeme.“ (Rímskym 3,9-31)

Bratia a sestry v Pánu!

Slovo „ospravedlnenie“ používame v každodennom živote veľmi často. Označujeme ním akt, ktorým chceme urovnať nami spôsobený spor alebo problém. Ak sa voči niekomu previníme – či už slovom alebo skutkom – a chceme znovu obnoviť náš vzájomný narušený vzťah, prídeme sa ospravedlniť. V praxi to znamená, že vyjadríme ľútosť nad tým, čo sme urobili, uvedieme nejaký dôvod pre ktorý sme to urobili a tým dôvodom vlastne ospravedlňujeme naše konanie. Ak nám veľmi záleží na obnovení vzťahu, pridáme aj zmienku o tom, že sme hádam až tak postupovať nemali, že sme mohli urobiť alebo povedať niečo iné. No nech už svojim slovám pridáme akúkoľvek dávku citu a ľútosti, stále ostáva naše ľudské ospravedlňovanie sa aktom, v ktorom ospravedlňujeme sami seba. Nenadarmo sa aj slovo „ospravedlniť“ používa ako zvratné sloveso teda „ospravedlniť sa“.

Biblia však ospravedlňovanie chápe inak. Pred Bohom sme všetci hriešni. Jednak sme postihnutí dedičným hriechom, jednak nás obžalúvajú naše každodenné priestupky voči Božiemu zákonu. A to je dôvod na to, aby Boh hľadel na nás s nevôľou a hnevom. Tak ako medzi ľuďmi, aj tu platí, že našim hriechom sa narúša náš vzťah k Bohu. Boh nemá rád hriech ani nič, čo je hriešne, a preto nás hriechy vzďaľujú od Boha. Aby sa náš vzťah obnovil a Boh mal v nás opäť záľubu, je potrebné ospravedlnenie.

Podľa ľudského chápania by sme teda mali predstúpiť pred Boha a povedať Mu: „Pane, prepáč, že som ublížil môjmu bratovi, ale vieš... bol som nervózny. Mám toho veľa v práci, borím sa existenčnými problémami a nemôžem za to, že mi povolili nervy a zdvihol som naňho ruku“. Nech by sme uviedli akýkoľvek dôvod, bude pred Bohom vždy smiešnou výhovorkou. Nič totiž nie je dôvodom na to, aby sme páchali hriech. A teda žiadny dôvod nemôže náš hriech ospravedlniť. Z tohto pohľadu by sa teda mohlo zdať, že ľudský hriech je vlastne pred Bohom neospravedlniteľný a ničím sa ho nemožno zbaviť.

Tu sa však dostáva k slovu biblické chápanie samotného slova „ospravedlnenie“. Ak totiž Biblia hovorí o ospravedlnení, nemá tým na mysli naše zdôvodňovanie hriechov, ale Božie konanie pre obnovu našej svätosti. A to je ten dôležitý rozdiel. Nie my sme tí, ktorí sa pred Bohom ospravedlňujeme, ale Boh je ten, ktorý nás ospravedlňuje. On je ten, ktorý z nás zmaže hriech a obnoví našu dávno stratenú spravodlivosť aj keď iba obrazne. Nestaneme sa totiž skutočne svätí a spravodliví, aby by sme si mohli povedať, že sme už rovní Bohu. Sme len napriek svojej hriešnosti označení za spravodlivých a Boh viac nehľadí na našu hriešnosť, ale díva sa na nás ako na spravodlivých. To je ospravedlnenie.

Z povedaného vidno, že ospravedlnenie je vlastne našim cieľom a túžbou. Ospravedlnený človek totiž napriek tomu, že je hriešny, smie predstúpiť pred Boha, taký človek sa smie nádejať večnosti, smie mať istotu, že bude spasený. Túžime preto po tom aby nás Boh ospravedlnil a kladieme si otázku, ako to možno dosiahnuť.

Niektoré spoločenstvá tvrdia, že takéto ospravedlnenie si treba zaslúžiť, a preto vedú svojich prívržencov ku konaniu dobrých skutkov veriac tomu, že odmenou za ne bude práve ospravedlnenie, ktoré im Boh predsa za ich dobrotu musí dať. Nemožno nikoho karhať za konanie dobrých skutkov. Aj nás k tomu Biblia vyzýva. Ale nie je to záruka ospravedlnenia. V dnešných slovách Písma totiž čítame, že ľudia sú ospravedlňovaní zadarmo, z milosti Božej a to skrze vieru.

Ospravedlnenie hriešneho človeka je Boží dar, ktorý sa dostáva každému, kto oň stojí. Jediným predpokladom je viera v Ježiša Krista ako Božieho Syna, ktorý bol svätý. Tomu, kto verí v Neho, je totiž pripočítaná práve Kristova spravodlivosť. Je to podobné, ako keď sa vynálezca chváli cudzím vynálezom alebo vedec cudzím objavom. V ľudských podmienkach by sme to odsúdili ako krádež duševného vlastníctva, avšak v nebesiach to funguje presne takto. Ježiš Kristus, ktorý ako jediný na zemi ostal svätý a spravodlivý, nám ponúka svoju spravodlivosť, aby sme sa ňou chválili pred Bohom, aby sme sa ňou odeli, pretože vlastnú nemáme. A tu vidíme, že viera v Ježiša Krista nie je podmienkou stanovenou z Božieho rozmaru, ale logickou nevyhnutnosťou. Ako predsa siahne po Kristovej spravodlivosti niekto, kto v Neho neverí? Ba Ho odmieta a vysmieva sa Mu?

My však máme vieru v Ježiša Krista. To je obrovský kapitál, ktorý nám už teraz zaisťuje večný život a spasenie. Už teraz si môžeme byť istí, že pred Boha predstúpime ospravedlnení. Pán Ježiš nám totiž požičia ako pancier svoju spravodlivosť a my v nej odetí predstúpime pred tvár Božiu. Nebeský Otec nás však neobviní z krádeže duševného vlastníctva, neprikáže nám sňať cudzí štít, odložiť cudziu spravodlivosť, ale nám ju uzná ako našu.

To je však možné len so spravodlivosťou Kristovou, pretože jedine On bol svätý po celý život. Nemôžeme sa odieť do spravodlivosti žiadneho iného človeka, nech by bol akokoľvek dobrý a nech by ho svet uznával ako svätca. Jedine Kristus – Boží Syn, ktorý odolal všetkým pokušeniam, ktorý sa narodil ako Boh a vytrval vo vernosti k Otcovi až do konca, môže ponúknuť svoju svätosť tým, ktorí Ho nasledujú, hlásia sa k Nemu, označujú sa Jeho menom a spoliehajú sa na Neho.

Preto nikdy Krista nezapierajme, viery v Neho sa nevzdávajme, na Neho sa spoliehajme a žime v pokoji a istote, že nás práve skrze túto vieru v Ježiša Krista Pán Boh ospravedlní. Amen.


  Zdielaj na FaceBooku

·

 Ďalšie články od autora:Kázne

V trvalom spojení
Dobrý dar
Čo znamená nasledovať Ježiša Krista?
Načo nám je viera
Ako obnovuje Boh
Vypočutá prosba
V čom je Ježišovo utrpenie iné?
Misijná stratégia

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

ŠTEFAN KISS
Všetky texty, príbehy, zamyslenia, kázne, práce, preklady či programy, publikované na tejto stránke sú mojim duševným vlastníctvom, preto ich ďalšie šírenie alebo publikovanie je možné len s uvedením môjho mena ako autora alebo tohto webu ako zdroja!!!
Ste návštevníkom číslo
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.06 sekúnd